Vedtægter

Vedtægter for Midtbornholms Rideklub

Klubbens navn er: Midtbornholms Rideklub
Klubbens forkortelse: MBR
Klubbens hjemsted er: Aakirkeby, Bornholms Regionskommune.

§ 1

Klubbens formål er at fremme og varetage interesser for ridning og øvrige forhold vedrørende hestens brug, pleje og avl, samt oplære børn og unge heri. Endvidere at mødes under kammeratlige former omkring disse interesser.


§ 2

Rideklubben er medlem af Dansk Ride-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.


§ 3

I klubben kan optages aktive senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Juniormedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen. 
Passive medlemmer kan optages i klubbens støtteforening uden ret til at deltage i ride mæssige aktiviteter.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig bekræftelse foreligger, men deltagelse i arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt (se §8).


§ 4

Årskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære general-forsamling til endelig afgørelse. Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldstid, slettes vedkommende medlem, der da kun kan optages på ny mod betaling af restancen.
Medlemmer der ikke modtager undervisning, og som ikke i nævneværdig grad belaster klubbens faciliteter, skal have en reduktion på 20% af det ordinære kontingent.

§ 5

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer. På generalforsamlingen vælges formand, kasserer og sekretær.
Disse udgør forretningsudvalget. Næstformanden og repræsentanter til Distriktsbestyrelsen vælges af den samlede bestyrelses midte.
Desuden vælger generalforsamlingen følgende primære udvalg på minimum hver 3 medlemmer.

1. Etablissementsudvalg
2. Stævneudvalg
3. Springudvalg
4. Terrænudvalg
5. Cafeteriaudvalg
6. Ponyudvalg

Indstillingen til de enkelte udvalg skal så vidt muligt ske fra og af de medlemmer, der tilhører det pågældende interesseområde. Således indstiller juniores kandidater til ponyudvalget, hvoraf mindst én skal være et seniormedlem, der da skal være formand for udvalget og dermed repræsentere juniorernes interesse i bestyrelsen (se nedenfor).
Formanden for hvert udvalg indtræder i hovedbestyrelsen. Formanden for udvalgene vælges således: Hvert udvalg konstituerer sig selv og vælger selv sin formand.
Hvert udvalg kan efter behov og for længere eller kortere tid tilknytte sig eller tilknyttes sekundære udvalg, som da repræsenteres i det primære udvalg, men ikke i bestyrelsen.
Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i én til udvalget hørende funktionsbeskrivelse.
I tilfælde af fravær for et bestyrelsesmedlem, supplerer det pågældende udvalg sig selv, og vælger ny formand, som træder ind i bestyrelsen. Samtlige udvalgsmedlemmer vælges for 3 år, og der afgår hvert år 1 medlem fra hvert udvalg, første gang efter lodtrækning.
Genvalg kan finde sted. Til bestyrelse og udvalg kan kun vælges amatører.

§ 6

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, se dog § 12. Står stemmerne lige, er forman-dens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstfor-manden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhand-lingerne på bestyrelsesmøderne.

§ 7

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om salg og anden afhændelse, samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medfør af lovens § 8.

§ 8

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden den 15. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsordenen og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indsendte forslag, skriftligt meddeles klubbens stemmeberettigede medlemmer med mindst 8 dages varsel.

Stemmeret har såvel aktive som passive medlemmer over 16 år, der har betalt kontingent, og som har været medlemmer i klubben i mindst 3 måneder. Forældre til aktive under 16 år, som ikke har stemmeret i kraft af eget medlemskab, har 1 stemme via deres børn.
Dagsordenen skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af forretningsudvalg
7. Valg af øvrige udvalg
8. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. 
Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 9 og § 12. 
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. 
Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

§ 9

Til forandring af lovene og eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride forbund til godkendelse.
Klubåret går fra 1. januar til 31. december. 
Regnskabsåret afsluttes den 31. december, og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer.

§ 10 A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.


§ 10 B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dans Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.


§ 10 C

I det af § 10 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre ride klubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (eksklusion).

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom med meddelelse af dagsordenen. I det sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 8 dage efter begæringens modtagelse.

§ 12

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede, og for at beslutningen om opløsning skal være gyldig, skal denne vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
Eventuelle aktiver skal tilfalde ride-sportslige aktiviteter i Distrikt 6 ved Distriktets foranstaltning.

Funktionsbeskrivelser for de på generalforsamlingen nedsatte udvalg.

FORRETNINGSUDVALG

Udvalget består af 3 medlemmer valgt på generalforsamlingen i henhold til klubbens love. Udvalget konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Formanden er samtidig formand for klubbens bestyrelse. Udvalget varetager følgende forhold:
Formanden tegner klubben udadtil og aktiverer de enkelte udvalgs arbejde og koordinerer samarbejdet mellem dem. Formanden foranlediger indkaldt til samlet bestyrelsesmøde mindst én gang pr. kvartal. Det er formandens pligt i videst udstrækning at tilgodese alle udvalgenes ønsker.
Sekretæren fører klubbens officielle korrespondance og forhandlingsprotokol over forretningsudvalgs- og bestyrelsesmøder. 
Denne har ansvar for, at klubbens arkiv bliver vedligeholdt.
Kassereren fører klubbens hovedregnskab, med hvilket forretningsudvalget fører løbende kontrol. Kassereren fører endvidere klubbens medlemskartotek og den korrespondance med klubbens medlemmer, som følger af ind- og udmeldelser og øvrige forhold.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december, og status udarbejdes pr. 31. december. Udvalget foranlediger regnskabet revideret og status samt drift regnskab underskrevet af klubbens revisorer inden den 1. februar hvert år.

NB.: Næstformanden skal – såfremt denne er udpeget udenfor forretningsudvalget – deltage i forretningsudvalgets arbejde i den udstrækning, det er nødvendigt, for at denne – om fornødent – kan indtræde i formandens sted.
Klubbens daglige drift.
Budgetlægning for klubbens samlede drift.
Disponering over klubbens midler. Dog skal alle større investeringer forelægges til godkendelse ved den samlede bestyrelse.
Tilrettelæggelse og koordinering af arbejdet vedrørende store konkurrencer, f.eks. Distriktsstævner og landsdelsstævner.

ØVRIGE UDVALG

For de herefter nævnte udvalg gælder følgende bestemmelser:
Udvalgene består af 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen i henhold til klubbens love. Udvalget konstituerer sig selv, og formanden indtræder i bestyrelsen. 
Udvalgene skal udarbejde en rapport over hvert udvalgsmøde.
Kopi af denne skal tilsendes samtlige af udvalgets medlemmer og klubbens sekretær.
Udvalgene er ansvarlige for, at alle oplysninger vedrørende ansvarsområderne, der er nødvendige for klubbens samlede regnskab, tilsendes klubbens kasserer. Herunder at samtlige regninger er kontrolleret og attesteret af udvalgsformanden, inden de afleveres til kassereren. Udvalgene skal drage omsorg for, at alle informationer om udvalgenes arbejde, som skal gives til klubbens medlemmer, tilsendes klubbens redaktør. Udvalgene må have forståelse for, at funktionsbeskrivelsernes angivne opgaver ikke er begrænsede. Et korrekt gennemført klubarbejde forudsætter et gennemgribende samarbejde mellem de enkelte udvalg, hvis funktionsområder kan komme til at gribe ind i hinanden.

ETABLISSEMENTSUDVALG

Ordensbestemmelser for stald og ridehus og baner.
Vedligeholdelse af spring- og dressurbaner, for så vidt angår dressurbanernes bundbelægning og beplantning, faste forhindringer og indhegninger. Dette sker i snævert samarbejde med stævneudvalget.
Vedligeholdelse af bundbelægning i ridehus.
Vedligeholdelse af veje, parkeringspladser – herunder også evt. læsseramper o. lign.
Vandafledning og renovation, herunder anbringelse af affaldsspande på området.
Værktøj, evt. værksted, værktøjsanskaffelser, værktøjskontrol, herunder brandmateriel m.v.
Diverse vedligeholdelsesopgaver for så vidt angår almindelig orden og ryddelighed.

STÆVNEUDVALG

Udvalget varetager følgende forhold:
Afvikling af stævner, herunder blandt andet udarbejdelse af propositioner, evt. invitationer til andre klubber. Modtagelse af anmeldelser og udarbejdelse af program. Stævneleder og andre officials (dommere, sekretær, banebygger o.s.v). Indkøb af præmier og rosetter. Indsendelse af resultater fra distriktsstævner til DRF, samt til Ole Kofoed-Dam, som fører liste over pønalitet.

SPRINGUDVALG

Udvalget skal påse, at al springmateriel er i orden, samt sørge for tilvirkning af nye. Endvidere sørge for spring til træningsbanen, samt opsætning af springbaner ved stævner og sørge for arbejdshold, når der skal bygges baner o.s.v.

TERRÆNUDVALG

Varetager følgende forhold: 
Forberedelser til jagter og terrænspringninger. Herunder offentliggørelse af propositioner i god tid og modtagelse af tilmeldinger, samt udsendelse af program. Her kan evt. samarbejdes med stævneudvalget.
Tilrettelæggelse af tur ridning, herunder udpegning af tur-leder. Tur ridning deles i 2 kategorier, dels almindelig tur ridning – dels ture med det formål at uddanne rytterne til jagter og terrænspringninger.

CAFETERIAUDVALG

Udvalget varetager følgende forhold:
Tilrettelæggelse af fester. 
Tilrettelæggelse af ”skovture”, idet den ride mæssige del tilrettelægges af terrænudvalget. Klubbens kantinevirksomhed, således som den skal foregå ved stævner, klubaftener og andre arrangementer. Regnskaber for dennes virksomhed tilrettelægges efter kassererens retningslinier, og skal til enhver tid kunne kontrolleres af denne. Arrangement af klubaftener efter indstilling af de pågældende udvalg om emner, der ønskes behandlet.

PONYUDVALG

Udvalget varetager følgende forhold:
Arrangement af ponylege, f.eks. specielle klub pony stævner. Arrangement af tur ridning etc., lejrture. Arrangement af ponyopvisninger. Formanden for ponyudvalget indtræder i Distriktets ponyudvalg.

Revideret som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15.11.1995 og den 18. februar 2004, og den 22. februar 2006.

Formand Lis Poulsen
Kasserer Ole Kofoed-Dam
Sekretær Heidi HansenDansk Rideforbund

Midtbornholms Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund. Forbundet har vedtagtet et sæt reglementer, der sikrer gode og ensartede forhold for heste og deres ryttere. Her finder man fx højder på springene i de forskellige klasser, hvornår må min hoppe gå stævner igen efter den har fået føl, hvor lang må pisken være, sporer eller ej og mange andre interessante ting. 

Reglementet bliver redigeret årligt.